Aktualności

Diagnoza w praktyce psychologicznej

14-15 wrzesień 2018 kolejna edycja Konferencji Diagnoza w praktyce psychologicznej informacja ukaże się wkrótce!

Najbliższe warsztaty

  Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu/warsztacie, ale nie wiesz jak się do nas zgłosić zapraszamy TUTAJ lub za pośrednictwem formularza!!!              

Szkoleniowy staż terapeutyczny

Szanowni Państwo,

Rekrutacja na  szkoleniowy staż terapeutyczny w roku akademickim 2018/2019 jest zakończona.

Wszystkich zainteresowanych udzialem w stażu terapeutycznym kolejnym roku akademickim ( 2019/2020) zapraszamy do kontaktu z Recepcją ACPiR , oraz składania dokumentów aplikacyjnych.

 

Dla kogo to jest?

Oferta stażu przeznaczona jest dla młodych psychologów (w szczególności absolwentów Uniwersztetu SWPS) oraz absolwentów klinicznych specjalności innych Uczelni.

Czemu służy ten staż?

Celem stażu jest pomoc młodym absolwentom psychologii w rozpoczęciu praktyki zawodowej zorientowanej na pomaganie innym ludziom dorosłym oraz dzieciom. Stażyści odbywają zajęcia pod superwizją klinicystów specjalizujących się w pracy z klientem dorosłym lub dziecimi (stosownie do wybranego przez siebie profilu stażu.

Stażyści stają się częścią zespołu i uczestniczą w pracy Centrum, dzięki czemu czerpią z doświadczenia i wiedzy swoich starszych kolegów. Stały i swobodny kontakt z terapeutami stwarza stażystom okazje do zadawania pytań i rozwiewania swoich wątpliwości na bieżąco.

Dla osób, które zastanawiają się nad słusznością wyboru zawodu psychoterapeuty - staż jest świetną okazją do sprawdzenia swoich intuicji i oczekiwań w odniesieniu do tego zawodu.

Przy dobrej organizacji - staż pozwala na łączenie pracy zawodowej z nabywaniem doświadczenia w pracy psychoterapeuty.

Stażyści będą mieli okazję do:

a) pogłębiania wiedzy w zakresie:

 • podstawowych metod używanych w procesie diagnozy i terapii
 • wybranych metod psychoterapii krótkoterminowej osób dorosłych lub dzieci

b) nabywania praktyki w zakresie:

w ramach profilu pomocy dorosłym

 • prowadzenia konsultacji psychologicznych,
 • dokonywania diagnozy natury problemów z jakimi zgłaszać się będą do Centrum klienci,
 • zawierania kontraktów psychoterapeutycznych,
 • planowania strategii pomocy,
 • prowadzenia sesji psychoterapeutycznych,
 • prowadzenia dokumentacji pracy z klientami,

w ramach profilu pomocy dzieciom:

 

 • indywidualnego wspierania dziecka z problemami w zakresie nadpobudliwości w realizowaniu zadań edukacyjnych
 • prowadzenia obserwacji dzieci podczas ich udziału w grupach terapeutycznych
 • współprowadzenia grup terapeutycznych dla dzieci
 • prowadzenia dokumentacji terapii

 

c) refleksji nad:

 • własnymi predyspozycjami do uprawiania zawodu psychologa klinicznego,
 • obszarami w jakich mogą doświadczać trudności w pracy z klientem,
 • strategiami własnego dalszego rozwoju zawodowego,
 • etyką zawodu psychoterapeuty,
 • błędami rutynowo popełnianymi przez praktyków klinicystów oraz
 • zagadnieniem higieny pracy (w tym zjawiskiem wypalenia zawodowego).

 

CZAS TRWANIA STAŻU

Staż przewidywany jest na okres 1 roku lub 2 lat. Po ukończeniu pierwszego roku stażu można ubiegać się o przyjęcie na drugi rok, nie następuje to jednak automatycznie.

Wymiar godzinowy stażu

Staż wymagać będzie od każdego uczestnika poświęcenia ok. 10 godzin tygodniowo na współpracę z Akademickim Centrum Psychoterapii SWPS.

 


 

PION POMOCY DOROSŁYM

W ramach szkoleniowego stażu terapeutycznego Centrum oferuje 160 godzin zajęć rocznie.
Ukończenie dwóch lat stażu daje zatem łącznie 320 godzin zajęć, w tym:

 • 120 godz. - praktyki klinicznej
 • 160 godz. - superwizji
 • 40 godz. - zajęć seminaryjno-warsztatowych

Program stażu realizowany jest na terenie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS

Oferowane zajęcia:

1. Zajęcia grupowe szkoleniowe

Zajęcia będą odbywać się w formie seminaryjno-warsztatowej
Celem zajęć jest:
     - przygotowanie do prowadzenia konsultacji diagnostycznych
     - trenowanie kompetencji tworzenia konceptualizacji przypadku
     - wyćwiczenie umiejętności pisania opinii psychologicznych
     - nabycie umiejętności udzielania pacjentom informacji zwrotnych

2. Zajęcia grupowe superwizyjne

Stażyści będą uczestniczyli z cotygodniowych suprwizyjnych spotkaniach zespołu ACPIR

 •  Poniedziałek 10.00 -12.00 – superwizja diagnostyczna
 •  Środy – 12.00 -14.00 superwizja pracy terapeutycznej (2 razy w m-cu)
 •  Raz w miesiącu superwizja 4 godzinna – terminy ustalane w trakcie roku

3. Indywidualna praca kliniczna

 •  Współprowadzenie konsultacji diagnostycznych,
 •  tworzenie konceptualizacji,
 •  udzielanie klientowi informacji zwrotnych,
 •  kontraktowanie usług, pisanie opinii,
 •  prowadzenie dokumentacji medycznej spotkań z pacjentami , w drugim roku także
 •  udział na zasadach koterapii w indywidualnych lub grupowych procesach psychoterapeutycznych lub/i podjęcie pod superwizją kontraktu psychoterapeutycznego

Konsultacje i sesje psychoterapii z pacjentami odbywają się w godzinach pracy Centrum, czyli poniedziałek – piątek od 9.00 do 20.00, sobota od 9.00 do 14.00

 

Plan pierwszego roku stażu- 160 godzin

Semestr I
♦ Zajęcia grupowe szkoleniowe – 40 godzin
♦ Zajęcia grupowe superwizyjne - 30 godzin
♦ Indywidualna praca kliniczna – 15 godz.

 

semestr II

♦ Indywidualna praca kliniczna - min. 25 godzin:
♦ Zajęcia grupowe superwizyjne - 50 godzin

 

Plan drugiego roku stażu – łącznie 160 godzin zajęć

♦ Indywidualna praca kliniczna - min. 80 godzin:
       - Współprowadzenie konsultacji diagnostycznych, tworzenie konceptualizacji, udzielanie klientowi informacji zwrotnych, kontraktowanie usług, pisanie opinii – min. 30                godzin
       - Udział na zasadach koterapii w indywidualnych lub grupowych procesach psychoterapeutycznych lub/i podjęcie pod superwizją kontraktu psychoterapeutycznego - min.          50 godz.
♦ Zajęcia superwizyjne – 80 godzin

 


PION POMOCY DZIECIOM


Plan pierwszego roku stażu - 140 godzin

 

 • Zajęcia grupowe szkoleniowe – 60 godz.

Zajęcia będą odbywać się w formie seminaryjno-szkoleniowej. Zajęcia obejmować będą zagadnienia:

 •  wspieranie rozwoju dzieci z ADHD (w tym: planowanie pracy i opracowywanie dokumentacji)
 • szkolenie z zakresu przygotowania i prowadzenia warsztatów rozwoju umiejętności społecznych
 • omawianie obserwowanych grup rozwoju umiejętności społecznych
 • Zajęcia grupowe superwizyjne – minimum 32 godziny + indywidualne spotkania min. 2 godziny
 • Praca z pacjentem- minimum 56 godziny

 

 • obserwacja dzieci uczestniczących w grupie terapeutycznej oraz procesu zachodzącego w grupie,
 • indywidualne spotkania z dzieckiem lub opiekunami dziecka z objawami nadpobudliwości psychoruchowej

 

Plan drugiego roku stażu - 136 godzin

 

 •  Zajęcia grupowe superwizyjne – minimum 48 godzin
 •  Praca z pacjentem – minimum 86
 •  Udział w procesie kwalifikacji dzieci do grupy
 • obserwacja grup rozwoju umiejętności społecznych
 • współprowadzenie zajęć rozwoju umiejętności społecznych
 • prowadzenie spotkań podsumowujących zajęcia grupowe dla dzieci

 


 

Zakończenie stażu

Po zakończeniu stażu można otrzymać certyfikat odbycia stażu w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS. Dokument informuje o rodzaju zajęć, w jakich stażysta brał udział w czasie. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zrealizowanie przez stażystę planu stażu przewidzianego na rok lub dwa.

Co daje staż?

 • Wiedzę
 • Osobiste doświadczenia współpracy z pacjentem i zespołem terapeutów
 • Udokumentowane godziny stażu pracy w placówce medycznej

Dokument poświadczający odbycie stażu w placówce medycznej, rozpoznawany przez NFZ jako dokument opisujący doświadczenie kliniczne psychologa. Warunkiem refundowania przez NFZ usług związanych z diagnostyką i poradnictwem psychologicznym w określonych placówkach służby zdrowia jest udokumentowanie przez psychologa przynajmniej rocznego stażu pracy w psychologicznej lub psychiatrycznej placówce medycznej.

 

Koszt

(absolwenci Uniwersytetu SWPS mają 10% zniżki)

Koszt Stażu tereapeutycznego- pion pomocy dorosłym :

 • Semestr 1 – 2250 zł (płatne w całości lub po 1125 w dwóch ratach)
 • Semestr 2 – 2100 zł (płatne w całości lub po 1050 w dwóch ratach)
 • Semestr 3 - 2000 zł (płatne w całości lub ratalnie – maksymalnie 4 raty po 500 zł)
 • Semestr 4 – 2000 zł (płatne w całości lub ratalnie – maksymalnie 4 raty po 500 zł)

Koszt Stażu Terapeutycznego- pion pomocy dzieciom:

 • Semestr 1- 2300 zł (płatne w całości lub po 1150 zł w dwóch ratach)
 • Semestr 2- 2200 zł (płatne w całości lub po 1100 z dwóch ratach)
 • Semestr 3- informacja ukaże się w krótce
 • Semestr 4- informacja ukaże się w krótce

 

Wpłaty za staż na konto:

Raiffeisen Polska

48 1750 0009 0000 0000 1158 5687


z opisem Szkoleniowy staż terapeutyczny


 

Warunki ubiegania się o przyjęcie na staż

 • ukończenie studiów psychologicznych (ewentualnie absolutorium, jeśli kandydat czeka na termin obrony pracy magisterskiej)
 • zainteresowanie rozwijaniem kompetencji w zakresie pomagania wyrażające się m.in. gotowością do samodzielnego studiowania literatury, oraz przeznaczenia ok. 10 godzin tygodniowo na współpracę z Centrum;
 • dostarczenie stosownych dokumentów do sekretariatu Akademickiego Centrum Psychoterapii SWPS

 

Dokumenty wymagane przy zgłaszaniu chęci udziału w stażu:

 1. karta zgłoszenia lub formularz rejestracji
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów (zaświadczenie o uzyskaniu absolutorium i planowanym terminie obrony pracy magisterskiej)

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Centrum Psychoterapii SWPS lub przesłać pocztą – na adres Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS, ul. Chodakowska 19/31 W-wa, z dopiskiem 'Staż terapeutyczny'.

 

Kwalifikacja kandydatów na staż

Osoby, które złożą wymagane dokumenty otrzymają pisemne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.
Koszt rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 50 zł – płatne w dniu rozmowy, w sekretariacie Akademickiego Centrum Psychoterapii SWPS.

Osoby, które w efekcie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszone do udziału w stażu, by zostać wpisane na listę stażystów, zobowiązane są uiścić pierwszą ratę opłaty za staż w terminie do 2 tygodni od daty otrzymania odpowiedzi o zakwalifikowaniu na staż oraz dostarczyć kserokopię wpłaty do sekretariatu Akademickiego Centrum Psychoterapii SWPS. Dopiero dokonanie opłaty pierwszego semestru stażu jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na szkoleniu.

O kolejności przyjęć decyduje więc:

a) pozytywne zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej,

b) termin wpłaty pierwszej raty.
Niedokonanie wpłaty w terminie interpretowane będzie jako rezygnacja ze stażu.

Dokonanie wpłaty w terminie, ale z odroczeniem, w stosunku do terminu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, skutkować może nie przyjęciem na staż z braku miejsc. Stać się tak może, jeśli liczba osób zakwalifikowanych w podobnym czasie opłaci staż i, w efekcie, limit miejsc zostanie wyczerpany.

 

 

Osoba odpowiedzialna za organizację stażu i kwalifikację kandydatów:

 • mgr Maja Filipiak
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.