Aktualności

zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie dla neuropsychologów

Zapraszamy wszystkich neuropsychologów do wypowiedzenia się w ramach konsultacji społecznych na temat dokumentu opracowanego  przez zespół roboczy Sekcji Diagnozy PTP, pracujący...

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Diagnoza w praktyce psychologicznej" pt. Współczesna praktyka diagnostyczna- osiągnięcia i wyzwania, pod patronatem Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy PTP, oraz Pracowni Testów PTP

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Diagnoza w praktyce psychologicznej" pt. Współczesna praktyka diagnostyczna- osiągnięcia i wyzwania, pod patronatem Ogólnopolskiej...

Najbliższe warsztaty

    Kliniczna diagnoza wstępna- krok po kroku 8-9 kwietnia  2017 r. - Warszawa- Trwają zapisy!!!   Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości - MMPI-2 18-19 marca 2017...

Szkoleniowy staż terapeutyczny

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy rekrutacje na staż terapeutyczny w roku akademickim 2017/2018. Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem praktyki zawodowej a także pogłębieniem wiedzy w tym zakresie zapraszamy do kontaktu z Recepcją ACPiR , oraz składania dokumentów aplikacyjnych.

 

Dla kogo to jest?

Oferta stażu przeznaczona jest dla młodych psychologów (w szczególności absolwentów Uniwersztetu SWPS) oraz absolwentów klinicznych specjalności innych Uczelni.

Czemu służy ten staż?

Celem stażu jest pomoc młodym absolwentom psychologii w rozpoczęciu praktyki zawodowej zorientowanej na pomaganie innym ludziom dorosłym oraz dzieciom. Stażyści odbywają zajęcia pod superwizją klinicystów specjalizujących się w pracy z klientem dorosłym lub dziecimi (stosownie do wybranego przez siebie profilu stażu.

Stażyści stają się częścią zespołu i uczestniczą w pracy Centrum, dzięki czemu czerpią z doświadczenia i wiedzy swoich starszych kolegów. Stały i swobodny kontakt z terapeutami stwarza stażystom okazje do zadawania pytań i rozwiewania swoich wątpliwości na bieżąco.

Dla osób, które zastanawiają się nad słusznością wyboru zawodu psychoterapeuty - staż jest świetną okazją do sprawdzenia swoich intuicji i oczekiwań w odniesieniu do tego zawodu.

Przy dobrej organizacji - staż pozwala na łączenie pracy zawodowej z nabywaniem doświadczenia w pracy psychoterapeuty.

Stażyści będą mieli okazję do:

a) pogłębiania wiedzy w zakresie:

 • podstawowych metod używanych w procesie diagnozy i terapii
 • wybranych metod psychoterapii krótkoterminowej osób dorosłych lub dzieci

b) nabywania praktyki w zakresie:

w ramach profilu pomocy dorosłym

 • prowadzenia konsultacji psychologicznych,
 • dokonywania diagnozy natury problemów z jakimi zgłaszać się będą do Centrum klienci,
 • zawierania kontraktów psychoterapeutycznych,
 • planowania strategii pomocy,
 • prowadzenia sesji psychoterapeutycznych,
 • prowadzenia dokumentacji pracy z klientami,

w ramach profilu pomocy dzieciom:

 • prowadzenia obserwacji dzieci podczas ich udziału w grupach terapeutycznych
 • współprowadzenia grup terapeutycznych dla dzieci
 • prowazenia dokumentacji terapii

c) refleksji nad:

 • własnymi predyspozycjami do uprawiania zawodu psychologa klinicznego,
 • obszarami w jakich mogą doświadczać trudności w pracy z klientem,
 • strategiami własnego dalszego rozwoju zawodowego,
 • etyką zawodu psychoterapeuty,
 • błędami rutynowo popełnianymi przez praktyków klinicystów oraz
 • zagadnieniem higieny pracy (w tym zjawiskiem wypalenia zawodowego).

Co daje staż?

 • Wiedzę
 • Doświadczenie współpracy z pacjentem i zespołem terapeutów
 • Realizację części wymagań dla osób ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty tj.
  - 60 godzin pracy własnej
  - Udokumentowane godziny stażu pracy w placówce medycznej
 • Dokument poświadczający odbycie stażu w placówce medycznej, rozpoznawany przez NFZ jako dokument opisujący doświadczenie kliniczne psychologa. Warunkiem refundowania przez NFZ usług związanych z diagnostyką i poradnictwem psychologicznym w określonych placówkach służby zdrowia jest udokumentowanie przez psychologa przynajmniej rocznego stażu pracy w psychologicznej lub psychiatrycznej placówce medycznej.

W związku z ustawą o zawodzie psychologa i zawartym w niej wymogu odbycia rocznego stażu zawodowego informujemy, że na dzień dzisiejszy – zgodnie z dyrektywą Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej- obowiązuje stan rzeczy z okresu przed wejściem w życie ustawy. Będzie tak do czasu utworzenia organów samorządu zawodowego psychologów oraz stworzenia możliwości odbycia stażu zawodowego psychologów. Kiedy tryb wynikający z ustawy zacznie być realizowany, będziemy informować jak oferowany przez nas staż odnosi się do zapisów ustawy.

CZAS TRWANIA STAŻU

Staż przewidywany jest na okres 1 roku lub 2 lat. Po ukończeniu pierwszego roku stażu można ubiegać się o przyjęcie na drugi rok, nie następuje to jednak automatycznie.

Wymiar godzinowy stażu


Staż wymagać będzie od każdego uczestnika poświęcenia ok. 10 godzin tygodniowo na współpracę z Akademickim Centrum Psychoterapii SWPS.

 

PION POMOCY DOROSŁYM


Centrum oferuje łącznie, w ciągu pierwszego roku stażu –  186 godzin zajęć, w ciągu drugiego roku – 160 godzin zajęć w tym:

 • 78 godz. - szkolenia teoretycznego z zakresu metod, zasad i standardów prowadzenia psychoterapii,
 • 100 godz. - praktyki klinicznej w zakresie prowadzenia konsultacji psychologicznych lub/i psychoterapii indywidualnej bądź grupowej,
 • 106 godz. - superwizji,
 • 60 godz. - własnej grupowej psychoterapii szkoleniowej,
 • 6 godz. - zajęć organizacyjno-integracyjnych.

Program stażu realizowany jest na terenie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS


Plan pierwszego roku stażu- 186 godzin
( I semestr 113godzin, II semestr 73 godziny)


♦ Spotkanie wprowadzające – 3 godz.


Celem spotkania jest zapoznanie ze sobą wszystkich stażystów i pracowników Centrum, przekazanie stażystom zasad pracy w Centrum, omówienie zadań na najbliższy semestr, rozmowa na temat oczekiwań i nastrojów osób przyjętych na staż, integracja zespołu stażystów.

 •  Termin: I semestr

♦ Trening terapeutyczny - 60 godzin.


Celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom stażu okazji do:
- refleksji nad własnym potencjałem i ograniczeniami w pracy z ludźmi oraz
- zaplanowania kierunków dalszego rozwoju osobistego.

 •  Termin zajęć: semestr I

♦ Zajęcia grupowe szkoleniowe – 50 godzin.


Zajęcia będą odbywać się w formie seminaryjno-szkoleniowej. Celem zajęć jest:
- zapoznanie się ze stylem pracy prezentowanym przez poszczególnych terapeutów (założenia teoretyczne, strategie pracy z pacjentem, techniki zmiany)
- ugruntowanie i pogłębienie wiedzy i umiejętności klinicznych z zakresu diagnozy klinicznej - w tym: ćwiczenie diagnozy psychologicznej w języku wybranych konwencji teoretycznych oraz ćwiczenie diagnozy nozologicznej,

 • Termin zajęć: semestr I

♦ Zajęcia grupowe superwizyjne –53 godziny


- przygotowanie do prowadzenia konsultacji,
- omawianie spotkań z pacjentami,

 •  Termin zajęć: semestr II

♦ Praca z pacjentem min. 20 godzin:

- Udział w konsultacjach psychologicznych i rozmowach wstępnych służących zawarciu kontraktu terapeutycznego, prowadzonych przez terapeutę w Centrum, min. 6 godz.
- Prowadzenie pod superwizją opiekuna stażysty konsultacji psychologicznych oraz wstępnych rozmów z pacjentami na temat oferty pomocy – min. 14 godz.

 •  Termin: semestr II

♦ Prowadzenie dokumentacji obserwowanych i prowadzonych pod superwizją spotkań z pacjentami – min. 10 godz.

Plan drugiego roku stażu – łącznie 160 godzin zajęć


♦ Praca z pacjentem -minimum 80 godzin:

- Prowadzenie pod superwizją opiekuna stażysty konsultacji psychologicznych oraz wstępnych rozmów z pacjentami na temat oferty pomocy – 30 godz.
- Udział na zasadach koterapii w indywidualnych lub grupowych procesach psychoterapeutycznych lub/i podjęcie pod superwizją kontraktu psychoterapeutycznego zakończonego opracowaniem studium przypadku – łącznie min. 50 godz.

 •  Termin: semestr III i IV

♦ Zajęcia superwizyjne – pion pomocy dorosłym- 56 godzin

 •  Termin: semestr III i IV

♦ Zajęcia grupowe szkoleniowe dla pionu pomocy dorosłym- 20 godz.


Zajęcia będą odbywać się w formie seminaryjno-szkoleniowej.

 •  Termin: semestr III

♦ Dla chętnych: udział w zadaniach wspierających proces terapii pacjentów Centrum (pogłębione wywiady, praca nad konstruowaniem różnego rodzaju narzędzi, zajęcia dla pacjentów z elementami treningu asertywności, desensytyzacji itp.) koterapia w ramach treningów i warsztatów oferowanych przez Centrum, współpraca w ramach projektów badawczych realizowanych w Centrum.


PION POMOCY DZIECIOM


Centrum oferuje łącznie, w ciągu pierwszego roku stażu - 183 godzin zajęć, w ciągu drugiego roku – 160 godzin zajęć w tym:

 •  50 godz. - szkolenia teoretycznego z zakresu metod, zasad i standardów prowadzenia psychoterapii,
 •  162 godz. - praktyki klinicznej w zakresie planowania i prowadzenia zajęć grupowych dla dzieci, dobór narzędzi do pracy z dzieckiem w grupie terapeutycznej, udział          w wywiadzie z rodzicami, obserwacji oraz w trakcie przeprowadzania testu IDS klasyfikujących do grupy terapeutycznej.
 •  60 godz. - własnej grupowej psychoterapii szkoleniowej,
 •  68 godz. - superwizji,
 •  3 godz. - zajęć organizacyjno-integracyjnych.

Program stażu realizowany jest na terenie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS


Plan pierwszego roku stażu - 183 godziny

(I semestr 113 godzin, II semestr 70 godzin)


♦ Spotkanie wprowadzające – 3 godz.


Celem spotkania jest zapoznanie ze sobą wszystkich stażystów i pracowników Centrum, przekazanie stażystom zasad pracy w Centrum, omówienie zadań na najbliższy semestr, rozmowa na temat oczekiwań i nastrojów osób przyjętych na staż, integracja zespołu stażystów.

 •  Termin: I semestr

♦ Trening terapeutyczny - 60 godz.


Celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom stażu okazji do:
- refleksji nad własnym potencjałem i ograniczeniami w pracy z ludźmi oraz
- zaplanowania kierunków dalszego rozwoju osobistego.

 •  Termin zajęć: semestr I

♦ Zajęcia grupowe szkoleniowe – 50 godz.

Zajęcia będą odbywać się w formie seminaryjno-szkoleniowej. Zajęcia obejmować będą zagadnienia:

-Metody zbierania danych. Specyfika pracy z dzieckiem i jego rodziną. (Wywiad, obserwacja, niektóre techniki standardowe) Standardy etyczne pracy z dzieckiem i jego    rodziną
-Podstawowe systemy behawioralne – przykłady pracy z dzieckiem
-Współpraca z rodzicami (kontakt, motywowanie, komunikowanie zaleceń itp.)
-Struktura pracy w grupie (Specyfika pracy z grupą dzieci nieśmiałych i z grupą rozwoju umiejętności społecznych - zasady, polecenia, pochwały, konsekwencje, time-out,  holding itp.)
-Podstawy psychologii rozwoju

 •  Termin zajęć: semestr I

♦ Zajęcia grupowe superwizyjne – minimum 28 godzin
Celem zajęć jest:
-omawianie planów zajęć w ramach spotkań grupowych
-omawianie zajęć grupowych

 •  Termin zajęć: semestr II

♦ Praca z pacjentem- minimum 42 godziny

- planowanie oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci,
- dobór narzędzi do pracy z dzieckiem w grupie terapeutycznej,
- obserwacja dzieci uczestniczących w grupie terapeutycznej oraz procesu zachodzącego w grupie,
- analiza otrzymanych danych obserwacyjnych i planowanie na tej podstawie kolejnych kroków terapeutycznych,
- udział w planowaniu informacji zwrotnych dla rodziców dzieci uczestniczących w grupie terapeutycznej
-udział w wywiadzie z rodzicami klasyfikującym dzieci na zajęcia grupowe, obserwacji poprzedzającej zajęcia grupowe, oraz w trakcie przeprowadzania testu IDS  poprzedzającego uczestnictwo w zajęciach grupowych.

 

 • Termin: semestr II

 

♦ Prowadzenie dokumentacji obserwowanych i prowadzonych pod superwizją spotkań z pacjentami – min. 10 godz.

 

Plan drugiego roku stażu – łącznie 160 godzin zajęć


♦ Praca z pacjentem -120 godzin


- planowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci (16 godzin),
- konstruowanie planu udzielania rodzicom informacji zwrotnych (4 godziny),
- udział w spotkaniach z rodzicami poświęconych udzielaniu informacji zwrotnych (4 godziny)
- praca grupowa z klientem (obserwacja uczestnicząca w III semestrze, współprowadzenie zajęć w IV semestrze) (minimum 88h)
- współudział w wywiadach z rodzicami poprzedzających decyzje o skierowaniu dziecka na grupę (8 godzin)

 • • Termin: semestr III i IV

♦ Zajęcia superwizyjne – minimum 40 godzin

 •  Termin: semestr III i IV

♦ Dla chętnych: udział w zadaniach wspierających proces terapii pacjentów Centrum (pogłębione wywiady, praca nad konstruowaniem różnego rodzaju narzędzi, zajęcia dla pacjentów z elementami treningu asertywności, desensytyzacji itp.) koterapia w ramach treningów i warsztatów oferowanych przez Centrum, współpraca w ramach projektów badawczych realizowanych w Centrum.

Zakończenie stażu

Po zakończeniu pierwszego roku stażu można otrzymać certyfikat odbycia rocznego stażu w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS. Dokument informuje o rodzaju zajęć, w jakich stażysta brał udział w czasie tego roku. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zrealizowanie przez stażystę planu stażu przewidzianego na pierwszy rok.

Ukończenie drugiego roku stażu umożliwia uzyskanie Certyfikatu Ukończenia Stażu w Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS. Dokument informuje o rodzaju zajęć, w jakich stażysta brał udział w ciągu 2 lat stażu, oraz przedstawia opinię opiekuna stażu na temat kompetencji, którymi podczas odbywania stażu uczestnik zajęć się wykazywał.

Warunki ubiegania się o przyjęcie na staż

 • ukończenie studiów psychologicznych (ewentualnie absolutorium, jeśli kandydat czeka na termin obrony pracy magisterskiej)
 • zainteresowanie rozwijaniem kompetencji w zakresie pomagania wyrażające się m.in. gotowością do samodzielnego studiowania literatury, oraz przeznaczenia ok. 10 godzin tygodniowo na współpracę z Centrum;
 • dostarczenie stosownych dokumentów do sekretariatu Akademickiego Centrum Psychoterapii SWPS

Dokumenty wymagane przy zgłaszaniu chęci udziału w stażu:

 1. karta zgłoszenia lub formularz rejestracji
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów (zaświadczenie o uzyskaniu absolutorium i planowanym terminie obrony pracy magisterskiej)

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Centrum Psychoterapii SWPS lub przesłać pocztą – na adres Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS, ul. Chodakowska 19/31 W-wa, z dopiskiem 'Staż terapeutyczny'.

Kwalifikacja kandydatów na staż

Osoby, które złożą wymagane dokumenty otrzymają pisemne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.
Koszt rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 50 zł – płatne w dniu rozmowy, w sekretariacie Akademickiego Centrum Psychoterapii SWPS.

Osoby, które w efekcie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszone do udziału w stażu, by zostać wpisane na listę stażystów, zobowiązane są uiścić pierwszą ratę opłaty za staż w terminie do 2 tygodni od daty otrzymania odpowiedzi o zakwalifikowaniu na staż oraz dostarczyć kserokopię wpłaty do sekretariatu Akademickiego Centrum Psychoterapii SWPS. Dopiero dokonanie opłaty pierwszego semestru stażu jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na szkoleniu.

O kolejności przyjęć decyduje więc:

a) pozytywne zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej,

b) termin wpłaty pierwszej raty.
Niedokonanie wpłaty w terminie interpretowane będzie jako rezygnacja ze stażu.

Dokonanie wpłaty w terminie, ale z odroczeniem, w stosunku do terminu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, skutkować może nie przyjęciem na staż z braku miejsc. Stać się tak może, jeśli liczba osób zakwalifikowanych w podobnym czasie opłaci staż i, w efekcie, limit miejsc zostanie wyczerpany.

Koszt udziału w stażu

Całość opłat wynosi

 • I semestr – 2800 zł
 • II semestr – 2800 zł
 • III semestr– 2200 zł
 • IV semestr– 2200 zł

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wnoszenia opłat w miesięcznych ratach.
Wpłaty za staż na konto:

UWAGA !!!

NOWY NUMER KONTA

Raiffeisen Polska

48 1750 0009 0000 0000 1158 5687


z opisem Szkoleniowy staż terapeutyczny

Osoba odpowiedzialna za organizację stażu i kwalifikację kandydatów:

 • mgr Maja Filipiak
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warto wiedzieć

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji spo…

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikował sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych, dotyczących wyrażenia opinii na temat regulacji wykonywania zawodu psychologa i powołania samorządu zawodowego psychologów, przeprowadzonych w okresie od 31 października do 31 grudnia 2013 roku. Treść dokumentu dostępna jest w formie elektronicznej tym linkiem.

Read more
I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

I Krajowa Konferencja Psychologii Klinic…

    28-29 listopada 2014r w Poznaniu odbędzie się I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej pt. Psychologia Kliniczna w XXI wieku - teoria i praktyka. Od lutego można dokonać rejestracji zgłoszenia chęci udziału. Jakiej teorii i jakiej praktyki potrzebuje współczesna psychologia kliniczna? Zapraszamy wszystkich zainteresowanych psychologią kliniczną, do dyskusji nad najbardziej interesującymi zagadnieniami tej...

Read more
XXXV Zjazd Naukowy PTP

XXXV Zjazd Naukowy PTP

Do lutego 2014 roku można dokonać rejestracji aktywnego udziału w XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychologia w zmieniającym się świacie, który odbedzie się w dniach 18-21 września 2014 roku w Bydgoszczy.   

Read more

Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS

Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju (APCIR) SWPS to nowoczesny ośrodek, w skład którego wchodzi placówka medyczna świadcząca pomoc psychologiczną oraz ośrodek szkoleniowy-rozwojowy.  Świadczymy usługi psychologiczne na najwyższym poziomie, w oparciu o najlepsze standardy. Dzięki ścisłej współpracy z Wydziałem Psychologii SWPS - nasi pracownicy mają bieżący dostęp do najnowszej naukowej wiedzy z...

Read more