Profesjonalizacja zawodu psychologa


Aktualnie na świecie rozwija się nurt profesjonalizacji zawodu psychologa, który znajduje odzwierciedlenie w kształcie certyfikatów powstających zarówno w Europie (Lunt, 2011; Freeman i Steyaert, 2011) jak i w Ameryce Północnej (Belar, 2009). W oparciu o ideę kompetencji profesjonalnych w USA sformułowano odpowiednie opisy kompetencji psychologicznych (Kaslow, 2004), modele ich nauczania (Cube Model, Rodolfa i in., 2005; Competency Benchmarks List, Fouad i in., 2009) oraz oceny (Kaslow i in., 2009). Podobnie w Europie dyskutowano kształt zawodu psychologa, podkreślając jego profesjonalizację (Lunt, 1999: Poortinga i Lunt, 1997; Roe, 2002), oparcie o ideę kompetencji (Poortinga i Lunt, 1997), wraz z odpowiednimi modelami nauczania i oceny tychże kompetencji (Bartram i Roe, 2005; Roe, 2002). W ostatnim dziesięcioleciu trwały dyskusje wokół kształtu europejskiego certyfikatu psychologa EuroPsy , koncentrujące się na standardach, jakie powinien spełniać psycholog praktyk.


Współcześnie, na forum europejskim, definiuje się psychologa jako „akademicko wykształconego profesjonalistę, który pomaga klientom rozumieć i rozwiązywać problemy, poprzez używanie wiedzy i metod psychologicznych” (Roe, 2002, s. 193).  Psycholog diagnosta stosuje się do wskazań diagnozy opartej na dowodach (Evidence-Based Assessment, EBA), jasno opisanej w modelu prowadzenia procesu diagnostycznego GAP  (Guidelines for Assessment Process; Fernandez-Ballesteros i in., 2001; por. Stemplewska-Żakowicz, 2009; Stemplewska-Żakowicz i Paluchowski, 2008). Psycholog posiada kompetencje psychologiczne, czyli „wyuczone umiejętności odpowiedniego wykonywania zadania, obowiązku lub roli” (Roe, 2002, s. 195), które nabywa poprzez studia wyższe oraz odpowiednie staże, a więc edukację obejmującą specyficzną wiedzę psychologiczną, umiejętności, a także odpowiednie postawy. Miarą profesjonalizmu jest wysoki poziom kompetencji zawodowych wyuczonych w rzetelnym i długim treningu (Lunt, 2011).


Profesjonalizacja zawodu psychologa rozwija się także w Polsce. W tym kontekście istotne są pytania o to, jakie standardy powinien stosować polski psycholog w swojej aktywności zawodowej, jakie profesjonalne kompetencje powinien posiadać oraz jak powinien wyglądać system nauczania danych kompetencji i standardów. Ważne wydaje się poznanie opinii środowiska psychologów na powyższe tematy, stąd niemal równolegle w drugiej połowie 2013 roku prowadzone były trzy ankiety sondażowe wśród polskich psychologów: dotycząca kompetencji (prowadzona przez prof. Władysława Jacka Paluchowskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), standardów (prowadzona przez zespół Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) oraz kształcenia w obszarze diagnozy (prowadzona przez zespół: Maja Filipiak, Monika Tarnowska i Bartosz Zalewski ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej).


 

Prezentowany tekst jest fragmentem raportu z badań ankietowych przeprowadzonych drogą internetową w okresie od czerwca do października 2013 r. na temat opinii psychologów praktyków oraz dydaktyków na temat ustawicznego kształcenia w obszarze diagnozy psychologicznej. Cały dokument możliwy jest do ściągnięcia w zakładce Aktualności.